Lijst met emoties

De verdeling van emoties in vervulde en onvervulde behoeften volgens de Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg.


Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften niet vervuld zijn

BangAfkeerOnrustVerward
Angstig,Haatdragend,Alert, geagiteerd,Ambivalent,
in paniek,minachtend,gealarmeerd,aarzelend,
ontsteld,vol afschuw,geschrokken,onthutst,
ongerust,vijandig,nerveus,onzeker,
op mijn hoede,walgingongemakkelijk,perplex,
verschrikt, ontdaan, onthutst,verbijsterd
versteend,Opgelatenontmoedigd,verloren
verontrust,Onbehaaglijk,ontsteld, 
wantrouwendongemakkelijk,verbaasd,Treurig
 beschaamd,verbouwereerd,Bedroefd,
Vermoeidschuldig,verschriktmelancholiek,
Futloos,verward ontmoedigd,
leeg, Geërgerdongelukkig,
lusteloos,PijnBoos,terneergeslagen,
slaperig,Alleen,gefrustreerd,teleurgesteld,
uitgeblust,berouwvol,geïrriteerd,verdrietig,
uitgeput,gebroken,ongeduldig,wanhopig,
verslagengekweld,ontevreden,triest
 gekwetst,ontstemd 
Machteloosmiserabel, Afwezig
Hopeloos,ontredderdKwaadAfstandelijk,
hulpeloos Furieus,apathisch,
moedeloosGespannenrazend,gelaten, koel,
 Chagrijnig,verontwaardigd,ongeïnteresseerd,
Kwetsbaargeïrriteerd,woedend,onverschillig,
Gevoeligoverweldigd,wraakzuchtigteruggetrokken,
hulpeloos,rusteloos, verveeld,
onzeker,zenuwachtigVerlangendvervreemd
wiebelig Afgunstig, 
  hunkerend, 
  jaloers, 
  nostalgisch, 
  smachtend 

Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften vervuld zijn

ToegenegenZelfverzekerdVerfristBetrokken
Hartelijk,Gesterkt,Gestimuleerd,Aandachtig,
liefdevol,open, trots,hersteld,betoverd,
teder,vastberaden,uitgerust,geboeid,
vol mededogen,veilig, zeker,verjongd,gefascineerd,
vriendelijk,zelfbewustvernieuwdgeïnteresseerd,
zachtmoedig, Gestimuleerdgeïntrigeerd,
warmDankbaarEnergiek,gestimuleerd,
 Dankbaar,enthousiast,nieuwsgierig,
Hoopvolerkentelijk,geanimeerd,verdiept,
Bemoedigd,geraakt,gepassioneerd,waakzaam
optimistisch,ontroerdgeprikkeld, 
verwachtingsvol levendig,Vredig
 Opgebeurdverbaasd,Gecentreerd,
GestimuleerdExtatisch,verbluft,gelijkmoedig,
Energiek,geestdriftig,verlangend,gelukkig,
enthousiast,gelukzalig,verrast,gerust, helder,
geanimeerd,hartstochtelijk,versterkt,kalm,
gepassioneerd,opgewekt,verwonderd,ontspannen,
geprikkeld,opgewonden,vurigopgelucht, op
levendig,stralend, mijn gemak,
verbaasd,uitbundig,Vrolijkrustig,
verbluft,uitgelaten,Blij,sereen,
verlangend,verruktfrivool,stil,
verrast, geamuseerd,tevreden
versterkt,Geïnspireerdgelukkig,vervuld,
verwonderd,Onder de indruk,opgetogen,voldaan,
vurigverbaasd,uitbundig 
 verwonderd